Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018 ,

Thủ tướng Chính phủ làm Chủ toạ Ủy ban. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khiến cho Phó Chủ toạ Ủy ban. Ủy viên Túc trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tin tức và Truyền thông; Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Kĩ nghệ; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Tin tức và Truyền thông; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ toạ kiêm Tổng Giám đốc Công ty Kĩ nghệ - Viễn thông Quân đội; Chủ toạ Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ toạ Hội đồng thành viên Tổng tổ chức kinh doanh Bưu điện vn; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ti Cổ phần FPT.

Ủy ban có công dụng, nhiệm vụ tìm hiểu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, kế hoạch, cách thức, chế độ tạo không gian pháp lý thúc đẩy xây dựng, sản xuất Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và thị trấn hội số; tạo thuận tiện cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

Ngoài ra đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghề, địa phương chấp hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, sản xuất Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và phố hội số; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, rà soát việc chấp hành các ý tưởnrg, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên lĩnh vực về xây dựng, tạo ra Chính phủ điện tử.

Đồng thời, cho quan niệm về các ý tưởnrg, chương trình, chế độ, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, sản xuất Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát hành Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo đòi hỏi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xây dừng Tổ công việc giúp việc Chủ tịch Ủy ban (Tổ công việc) đặt tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thư ký Ủy ban làm cho Tổ trưởng; Tổ phó là Bộ trưởng Bộ Tin tức và Truyền thông và Cục trưởng Cục Kiểm soát giấy má hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác gồm đại diện chỉ đạo cấp Vụ của các Bộ, công ty: Công an, Giáo dục và Tập huấn, Chiến lược và Đầu tư, Công nghệ và Công nghiệp, Nội vụ, Vốn đầu tư, Khoáng sản và Không gian, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, chỉ huy và chuyên gia Cơ quan Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Công ty Bưu chính Viễn thông vietnam, Tổng Tổ chức kinh doanh Bưu điện vn, Tổ chức kinh doanh Cổ hủ phần FPT và một vài chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, phường hội số nội địa và quốc tế. Trong trường thích hợp quan trọng, Tổ công việc được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thi hành nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ khiến cho nhiệm vụ túc trực của Tổ công việc. Các thành viên của Ủy ban và Tổ công tác khiến việc theo cách thức kiêm nhiệm.

Theo XQ

Lao động


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7